פסיכותרפיה פסיכואנליטית – תוכנית הלימודים

מבנה התוכנית תהליך הקבלה תוכנית הלימודים לוח שנתי סגל התוכנית

שנה א'


אודות צוות התוכנית והמרצים: כאן

סמסטר א'

1. פרויד ומשנתו: מאמרים מרכזיים בהגותו של פרויד בטכניקה ובתיאוריה.
גב' שרי ציבולסקי

הקורס יתמקד בלידתה של הפסיכואנליזה, ויעקוב אחר התפתחות החשיבה התיאורטית והעבודה הקלינית של פרויד. מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וליצור דיאלוג עכשווי ורלוונטי בין מחשבותיו של פרויד לבין הפרקטיקה הפסיכואנליטית של משתתפי הקורס. נקרא את המאמרים ב"תשומת לב מרחפת באחידות", באופן הדומה להקשבה של פרויד למטופליו; ונכיר את הקשריה התרבותיים, הביוגרפיים והפוליטיים של התיאוריה הפסיכואנליטית. נקרא וינייטות של המשתתפים ונקשיב למחשבות ואסוציאציות מהקליניקה ומהתיאוריה.

2. התהוות החשיבה הפסיכואנליטית ויישומה במפגש הטיפולי.
מר קובי אבשלום

התגלית החשובה ביותר של פרויד היא קיומם של חיי נפש לא מודעים. מטרת הטיפול הפסיכואנליטי היא לאפשר למטופל להיות מודע לתכנים הלא מודעים הקיימים בנפשו ומשפיעים על חייו. נפגוש את התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית דרך שני צירים: ציר הפירוש וציר היחסים. נפגוש את ההבנה של פרויד את הפירוש ואופן פעולתו בטיפול האנליטי, ואת התפתחות החשיבה על תכני הפירוש והאופנים בהם האנליטיקאי והמטופל מייצרים את הפירוש בתיאוריה הקלייניאנית, הביוניאנית ואצל כותבים עכשויים יותר: סימינגטון, בולאס ואוגדן.

3. מלאני קליין ומשנתה: מושגי היסוד של החשיבה הקלייניאנית.
גב' הדר קמפינסקי-שוייצר

התיאוריה הקלייניאנית מבוססת על המשגות שקליין הסיקה מתוך אנליזות שקיימה לילדים צעירים ולאחר מכן גם מאנליזות במבוגרים. בקורס נתמקד בעקרונות המרכזיים שבבסיס התאוריה הקלייניאנית תוך התמקדות במושגי יסוד של התאוריה: עולם פנימי, חרדה, סימבוליזציה, פיצול והזדהות השלכתית. המושגים ילמדו ברמה ההתפתחותית וברמה הקלינית.

4. סמינר קליני.
ד"ר מיכאל שושני, ד"ר גבי מן, גב' רות קורמן

חופשת סמסטר

 

סדנה: על אתיקה.
גב' סמדר אשוח, פרופ' שי פרוגל

הטיפול הפסיכואנליטי מזמן מפגש אינטימי מאד בין המטפל למטופל שתכליתו שיפור מצבו הנפשי של המטופל. מפגש זה מעלה שאלות אתיות רבות שנוגעות הן לטיב הקשר הרצוי והן לתכלית הטיפול עצמו. מהו סוג הקרבה שמחייב הטיפול ומתי ניתן לזהות חריגה ממנו? עד כמה השקפת עולמו של המטפל נוכחת בטיפול והאם ניתן וראוי שלא תשפיע עליו? האם הצלחת הטיפול נמדדת במונחים פסיכולוגיים בלבד או גם במונחים אתיים?
בסדנא נכיר דרכי מחשבה אתיות וננסה לבחון באמצעותן סוגיות אקטואליות שנוגעות למפגש הטיפולי ולדילמות האתיות שהוא מעלה. הסדנה תהיה סדנה בינתחומית שתשלב פסיכואנליזה ופילוסופיה.

סמסטר ב'

1. פרויד ומשנתו: מאמרים מרכזיים בהגותו של פרויד בטכניקה ובתיאוריה.
מר מקסים בן אמו

הקורס מתמקד בתורתו של פרויד לאור "המפנה התיאורטי של שנות העשרים", שעיקרו כינון דחף המוות בתיאוריה ושינוי של המבנה הנפשי מהחלוקה הטופוגרפית למערך הסטרוקטוראלי. נלמד מספר טקסטים מרכזיים של פרויד, לפני ואחרי מפנה תיאורטי זה, כדי להתרשם בין היתר מהשינויים, לעיתים מרחיקי לכת, בתיאוריה ובפרקטיקה הטיפולית אצלו. על מנת להמחיש ולהנגיש את הרעיונות והתזות השונות, הלמידה תלווה בהדגמות קליניות מתוך רישומים של טיפול פסיכואנליטי של מטופלת.

2. התהוות החשיבה הפסיכואנליטית ויישומה במפגש הטיפולי (המשך).
גב' גדית אוריין

בסמסטר השני נמשיך את התהוות החשיבה הפסיכואנליטית דרך ציר היחסים הטיפוליים ותרומתם להבנת המטופל ועולמו הפנימי. נתחיל מפרנצ'י, דרך וויניקוט, קוהוט, ההתייחסותיים, ונסיים בתאוריות השדה.

3. פסיכופתולוגיה בראי הגישה הפסיכואנליטית.
ד"ר גדי בן שפר

בקורס נכיר את צורות הופעתן של פתולוגיות שונות במפגש הטיפולי, נבחן את האטיולוגיה והדינמיקה הנפשית הייחודית של כל אחת מהן ואת ההשלכות שיש להן על אופני ההקשבה וההתערבות שלנו כמטפלים בגישה פסיכואנליטית.

4. סמינר קליני. (המשך)

חופשת קיץ

 

סדנה: סיפורו של אדיפוס – המיתוס והתסביך.
מר עמנואל עמרמי, גב' דורית רינגרט, גב' מירי רוזובסקי

בסדנה נבחן את השזירה וההשלמה ההדדית של שני מופעיו העיקריים של הסיפור המיתי אודות המלך אדיפוס – ההיבט התרבותי-אמנותי וההיבט הפסיכואנליטי.
בהיבט הפסיכואנליטי, נעקוב אחר תהליך גילוי/המצאה של תסביך אדיפוס במהלך האנליזה העצמית של פרויד, בעיקר דרך בחינת חלומותיו וזיכרונותיו המוקדמים. נוכל לראות כיצד נולד רעיון החיבור בין מוטיבים מסוימים בחלומותיו של פרויד לבין המיתוס המוצג על ידי סופוקלס בטרגדיה "המלך אדיפוס".
בהקשר האמנותי-תרבותי, נתבונן במיתוס ובהקשריו מתחומי האמנות החזותית והספרות. לדוגמה, נדון בטבעו של הטקסט הטרגי ובאמצעי הביטוי האופייניים לציור העוסק בטרגדיה; נתבונן ביצירות העוסקות בעיוורון בין דורי באמנות ובספרות הקלסית והעכשווית; וכן נתבונן ונעיין ביצירות מתחומי האמנות והספרות הדנות בקונפליקט הטמון ביחסי בן/בת, אב/אם.

שנה ב'


 

 סמסטר א

1. לידה לחיים נפשיים –הכרות עם מצבים מנטאליים ראשוניים בשלוב תצפיות בתינוקות.
מצבים מנטאליים ראשוניים:   גב' מיכל זלינגר: פעם בשבועיים לאורך כל שנת הלימודים.
תצפיות בתינוקות : גב' מיכל זלינגר ,גב' אריאנה גוטמן , גב' יעל פרי זהר

תצפית בתינוק  מאפשרת הכרות בלתי אמצעית עם מצבים אמוציונאליים ראשוניים , עם  אופנויות ההתמודדות וההגנות המודעות והלא מודעות והתפתחות היחסים עם אובייקטים בעולם החיצוני והפנימי.הקורס יתקיים לאורך שנת הלימודים וישלב לסרוגין תצפית שבועית על התפתחות  התינוק ביחסיו עם המטפלים בו , אשר תובא לדיון  בקבוצה קטנה ושעור כיתתי  שיוקדש לקריאה והבנה תיאורטית של מצבים מנטאליים ראשוניים.

שילוב בין קריאה במאמרים ותצפית ישירה בתינוק יאפשרו לנו  להכיר את ההתפתחות התקינה ואת החוויות הראשוניות הבונות  את העצמי ,כמו  גם את הצמתים ההתפתחותיים  בהם חל שיבוש בהתפתחות המייצר חרדות ראשוניות של התפרקות ,התקיימות נעדרת משמעות  ,תחושת ריק ומוות נפשי.

 1. לשחק, לחלום ולחשוב ויניקוט
  גב' יפה פרץ צדוק 

הקורס יעסוק בויניקוט האדם, התאורטיקן והקלינאי שמושגיו החשובים שינו את פני הפסיכואנליזה. נקרא בכתביו של ויניקוט ונלמד על חשיבתו בזיקה למושגיהם של פרויד וקליין. נתבונן על התאוריה ממבט התפתחותי : בתנאים להתפתחות הנפשית, בהמשך בפתולוגיה הנפשית ובדרכי הטיפול. נתמקד במשמעותו של העצמי האמיתי, התופעות המעבריות, הדיאלקטיקה הנפשית והפרדוקסים, והאכויות השונות של התוקפנות. הלמידה תעשה תוך קריאה ודיון במאמרים ותלווה בדוגמאות קליניות. בסוף הסמסטר יוצג מקרה קליני על ידי מתנדב מהקורס דרכו נבחן ונדגים את המושגים ודרכי הטיפול שנלמדו.

 1. 'להיות אדם' – פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית
  ד"ר קרינה גולדברג

"…כול מקרה של פסיכופתולוגיה אינו אי־הסתגלות אינדיווידואלית בלבד אלא גם דוגמה לניסיון למצוא פתרון חדש לבעיותיו הפסיכולוגיות של האדם." (היינץ קוהוט, 1969-1970, על מנהיגות).

בקורס נכיר את החשיבה, התיאוריה והעשייה הפסיכואנליטית של פסיכולוגיית העצמי, ששמה לה כמרכז הכובד שלה את האתיקה, משמע האחריות, של אדם כלפי זולתו בהיבט הפילוסופי ואת האמפתיה כהמשגתה הפסיכואנליטית תיאורטית וקלינית. נבחן מהי נוכחות פסיכואנליטית המאפשרת לכל אדם, באשר הוא/היא, להתהוות אל עצמו/ה. נפגוש קלינית ותיאורטית את המושגים המרכזים של התיאוריה – אמפתיה, אינטרוספקציה, נרקיסיזם, עצמי, העברות זולתעצמי, זולתעצמי.

 1.  סמינר קליני
  גב' סמדר אשוח , גב' איה בירגר, ד"ר גילה עופר

חופשת סמסטר:

סדנא: נרקיסיזם שלילי
גב' עפרה שדות, ד"ר רקפת אפרת לבקוביץ

בסדנה נבקש להתעמק במושג של אנדרה גרין ׳נרקיסיזם שלילי׳ (או ׳נרקיסיזם של מוות׳), במובחן מ׳נרקיסיזם חיובי׳ (או ׳נרקיסיזם של חיים׳). נפתח בקריאה בפרויד, נמשיך בהתוודעות למושג ״עבודת השלילי״ של גרין באופן כללי, ולאחר מכן נתמקד בתפיסת הנרקיסיזם השלילי. לאורך הקורס נתייחס בנוסף לכתבים הפסיכואנליטיים גם לרעיונות פילוסופיים רלוונטיים (כגון של הגל), ליצירות ספרות ואמנות (הסיפור ׳בראטלבי׳ מאת מלוויל ועוד) ולדוגמאות קליניות.

סימסטר ב

 1.  לידה לחיים נפשיים –הכרות עם מצבים מנטאליים ראשוניים בשלוב תצפיות בתינוקות.(המשך)

 

 1. "חשיבת החיים (הנפשיים)" קורס יסוד בחשיבה של ביון
   ד"ר גילית הורויץ

קורס זה הינו קורס יסוד בחשיבה של ביון, והוא עוסק בתיאוריה המתייחסת לחווית החיים הנפשיים.
במאמרו הקאנוני ״תיאוריה של חשיבה״ הניח ביון את היסודות להתפתחות ההגות שלו בהמשך.  בניסוחה של תיאוריה זו, כתב כך:״שונה הדבר מכל תיאוריה של המחשבה כתוצר של החשיבה, בכך שהחשיבה הינה התפתחות הנכפית על הנפש בגין לחץ המחשבות, ולא להפך״ (ביון, במחשבה שניה, עמ׳ 111). מה משמעות דבריו אלו, מהי ה״חשיבה״, כיצד מתפתחת, ומה חלקן של המחשבות? בקורס נעמיק בקריאה מוערת של הטקסט, פענוחו והבנת כוונתו. נתנסה במשותף באופן קריאת הטקסטים של ביון, ותוך כדי כך, נדגים את יישומה של התיאוריה בתוך הקליניקה.

 

 1. הגישה ההתייחסותית בפסיכואנליזה – עקרונות תיאורטיים וקליניים
  ד״ר חגי שיקלר

הקורס יסקור מקורות וזרמים מרכזיים העומדים בבסיס השינוי הפרדיגמטי אשר הציגה הגישה ההתייחסותית בעשורים האחרונים. באמצעות קריאה בכתביהם של תיאורטיקנים בולטים – מיטשל,

ארון, בנג׳מין, דיוויס, אוגדן, באס, ברומברג, הופמן, גאנט – נתייחס למושגים תיאורטיים והשלכותיהם הקליניות: המעבר לפסיכולוגיה של ״שני אנשים״, הדיאלקטיקה בין התייחסות לאוביקט להכרה הדדית, המפגש עם האחרות, אופני נוכחותו והשפעותיו של המטפל, ״השלישי האנליטי״, המסגרת הטיפולית, טראומה ודיסוציאציה, enactment, סוגיות של אינטימיות, אהבה וגילוי-עצמי בטיפול.

 

 1.  סמינר קליני
  גב'סמדר אשוח , גב' איה בירגר, ד"ר גילה עופר.

 

חופשת קיץ:

 

סדנא: ג'נדר וטראנסג'נדר
עדו בורנשטיין ,יואב אנטמן .

ג'נדרקוויר על הספה: סטרייטיות, הומולסביות, וטראנסקסואליות – מגדר בפסיכואנליזה ובתרבות

התיאוריה הקווירית והרעיונות הפמיניסטיים שקדמו לה חוללו טלטלה בהתייחסות הפסיכואנליטית למין, מיגדר ולקוהורנטיות ההטרוסקסואלית. מפגש זה בין הפסיכואנליזה למגדר, שאלות של התפתחות זהות ונטיה מינית ומגדרית, חוויות של סובייקטים מגדריים, הכח החברתי  הפועל בתחומים אלו, ויחסי העברה הנוגעים להם יעמדו במרכז הסדנה.

מהלך הסדנה יהיה כפול. דרך תרגילי כתיבה במגוון שיטות, נפגוש את סיפורי המשולש המגדרי (מין/מיניות/נטיה מינית) הפרטיים שלנו. במקביל נפגוש טקסטים מכוננים של הוגים פסיכואנליטיקאים וקוויריים ונכיר ביטויים מכוננים שלהם בתרבות העכשווית. הלימוד הבינתחומי לצד היצירה האישית יאפשרו לגעת בריבוי ובנזילות מינית  ומגדרית, להירטב, להתרענן, להעמיק, אבל לא לטבוע.

 

שנה ג'


סמסטר א'

 

 1. העברה, העברה נגדית וביטוי בפעולה – התבוננות השוואתית
  גב'חווה ינאי מלאך 

העברה, העברת נגד ואנאקטמנט (מימוש בפעולה) הינם מרכז המעשה הטיפולי הפסיכואנליטי . זיהוים , הבנתם כמו גם התרתם דרך פרושים הם המנוע שמקדם את הטיפול. בקורס נעקוב אחר ההתפתחויות התיאורטיות של מושגים אלו מהרגע בו פרויד מזהה את תופעת העברה ותופס אותה כמכשול, ובהמשך מכיר בה כמרכיב משמעותי בתהליך הריפוי. בדומה,  גם העברת הנגד הפכה מ"הפרעה", לכלי מרכזי והחלה התבוננות על ההשפעה ההדדית בין ההעברה וההעברה הנגדית. בהמשך, הגישה ההתייחסותית מתייחסת למימוש בפעולה כבלתי נמנעת בתוך יחסי מטפל –מטופל וכזו המאפשר עיבוד ותיקון.

 1. הנווט הלילי של הנפש – החלום
  גב' רחל קלע

בקורס זה נעסוק במקומם של החלומות בחיי הנפש מתוך נקודת מבט התפתחותית, הן של האדם והן של הפסיכואנליזה. ננסה לראות את האופן בו החלומות מספרים את סיפור הנפש ומסייעים לכינונה ולהרחבתה, החל מהמבט על החלום כדרך המלך אל הלא-מודע וכמייצג הדחפים והמשאלות הילדיים המודחקים, דרך המבט הקלייניאני על החלום כביטוי העברתי. בהמשך נעסוק בחלום כבמה בה מתרחש  תיאטרון הנפש שגיבורין הם האובייקטים המופנמים ויחסי האובייקט. משם נדון בתפיסת החלום כמייצג את מצב העצמי, כמספר את שברו של העצמי ואת אפשרות איחוייו. נדון במבט על החלום כמתהווה ומקבל משמעות בהקשר האינטרסובייקטיבי. חלומות של מטופלים ומטפלים שירה וקולנוע יסיעו לנו בהתבוננות זו.

 

 1. הקשבה להקשבה בטיפול ובמרחבים אחרים
  ד"ר אדוה פרנק שוובל, גב' עדנה בור, ד"ר רינה דודאי

ההקשבה מהווה את ליבת השדה הפסיכואנליטי ועומדת במרכז המפגש הטיפולי עם המטופל. ההקשבה הקלאסית ביקשה לגלות את הלא מודע והיא מוקמה במרחב הלשוני שבין האסוציאציות והחלומות. ההקשבה ומשמעותה הנה סוגיה מרכזית בתחומי דעת נוספים. הדיאלוג האינטרדיסציפלינרי עשוי להרחיב את תפיסותינו לגבי מהותה של ההקשבה. מה נוכל, אם כן, ללמוד על הקשבה באמנות המוסיקה, בשירה, בספרות ובקולנוע, וכיצד נוכל להרחיב את מנעד ההקשבה בעזרת התוודעות לקשב בינתחומי זה?

 

 1.  סמינר קליני (סמינר שנתי)
  גב' רות לביא, גב' מיכל אילון, גב' איריס לרמן

 

סדנא : ארוס מיניות ותשוקה בפסיכואנליזה ובקבלה
ד"ר חנה אולמן,ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל     

בסמינר בינתחומי זה נדון ב"חומר הנפץ" של הרגשות "המסוכנים ביותר" (כפי שכנה זאת פרויד) של אהבה ותשוקה שעולים בקשר האנליטי, הן כפוטנציאל לקידום התהליך והן כפוטנציאל נפיץ לחציית גבולות. נתבונן במשמעויות של אהבה ותשוקה בהעברה ובהעברה הנגדית ובדרכים האפשריות לעשות בהם שימוש בטיפול הפסיכודינמי. נקרא במאמרים מרכזיים החל מפרויד וכלה בספרות ההתיחסותית בת זמננו. בנוסף לכך, נעסוק במקורות מתוך המקרא וספרות הקבלה בימי הביניים.

נבקש ליצור דיאלוג בין חקר המיתוסים ותולדות הדתות לבין הפסיכואנליזה, ולדון בשאלת מקומו המרכזי של הארוס בתפיסת הבריאה, ביחסים בין האל לאדם, ובתיאוריית הפיתוי האלוהי והאימהי.

 

סמסטר ב'

טראומה ודיסוציאציה

 1. גב' עדית ניר

בקורס נכיר את השפעתה המרכזית של טראומה על הנפש, נתמקד בטראומה התייחסותית (התפתחותית) ובפוסט-טראומה מורכבת. נזהה את רישומה של טראומה על תפיסת הזולת והעצמי במימד התוך-נפשי והבינאישי, ועל פונקציות חשיבה, ויסות רגשי ותחושות הגוף. נתוודע למופעיה של הדיסוציאציה בעולמו של שורד הטראומה ובחדר הטיפולים, ולעבודה עם חלקים מפוצלים ומשתחזרים דרך כפיית חזרה, אנאקטמנט ועוד. בשיתוף הניסיון המצטבר של המשתתפים בקורס, נעמיק בגורמים המרפאים ומרחיבי-הנפש בטיפול, ובאתגרי הקשר הטיפולי. המסע במרחב הטראומה עשוי להיות מפרך ומכאיב עבור שני השותפים לדרך, ומאידך, טומן בחובו סיפוק והזדמנויות יוצאי דופן.

 1. הגוף כשפה במרחב הטיפולי.
  גב' אורלי פישר

בקורס נבחן, דרך חומרים תיאורטיים וקליניים, את מקום הגוף וסוגיית הגוף-נפש בטיפול. כבר פרויד טען שהאגו הוא בבסיסו גופני וביחד עם ברוייר, בחקירתם את תופעת ההיסטריה, הוא סלל את הדרך להבנה, שגורמים נפשיים עשויים להיות מקור של כאב, כולל כאב פיזי. נלמד על מצבים נפשיים ראשוניים, שלא עברו מנטליזציה בקשר אם-תינוק ולא זכו לייצוג במיינד של התינוק ונראה כיצד מצבים, שאינם ניתנים לחשיבה (עקב טראומה קשה או מיכל הורי פגוע) מקבלים ביטוי בחוויות עוצמתיות, לעיתים רבות, באופן תחושתי או סומטי.(ניעזר באנזייה, ביק, אוגדן, ויניקוט, מקדוגל ועוד). נעסוק בהבדל בין היסטריה לפסיכוסומטיה, ונקשיב לגוף המטפל בהקשר של זיהוי העברה והעברה נגדית סומטית. בעזרת דוגמאות המשתתפים נחבר בין תיאוריה לקליניקה גם דרך מופעים של הגוף בקליניקה-הפרעות אכילה, התמכרויות,פציעה עצמית ועוד.

 1. פסיכואנליזה וחברה – ההקשר התרבותי/חברתי בעבודה הטיפולית.
  גב' חני בירן

 הקורס יתקיים במתכונת של סדנה התנסותית חוויתית. בסדנה, יתבקשו המשתתפים לחקור אספקטים שונים המרכיבים את הממד החברתי בחייהם. המטרה היא לחקור כיצד תהליכים חברתיים חודרים לחדר הטיפולי. כיצד מתרחש המפגש בין מטפל למטופל כאשר הם באים מרקע חברתי,  כלכלי , אתני , מגדרי, שונה. התרבות כוללת ערכים של המשפחה, של המדינה ושל תהליכים המתרחשים ברמה גלובלית, השאלות שייחקרו קשורות בשאלה איך מימדים אלה באים לביטוי אצל מטפלים המטפלים בגישה פסיכואנליטית.

הלמידה תתחלק לשתי אופנויות למידה. 1. בחלק מהמפגשים, משתתף/ת אחד/ת יציג את החומרים האישיים שלו, חברי הקבוצה יתיחסו לחומרים שלו דרך החוויות המתעוררות ומהדהדות בסיפור האישי שלהם. 2. המושגים שיעלו דרך ההתנסות החוויתית, יחקרו על ידי הקבוצה בהתייחס לספרות פסיכואנליטית, ספרות יפה, קולנוע ואמנות.

 

 

 1. סמינר קליני
  גב' מיכל אילון ,גב' רות לביא, גב' איריס לרמן

 

חופשת קיץ:

 סדנא: פרוורסיה
  מר. יניב כץ

המפגש עם הפרוורסיה ועם ההיבטים הפרוורטיים שבנפש מורכב, מאיים ומתעתע. בקליניקה תהליכי ההעברה הפרוורטית והעברה הנגדית מפגישים עם תחושות אינטנסיביות, סותרות ומטלטלות המאתגרות את עולמו הפנימי, כישוריו, גבולותיו וערכיו של המטפל. אבל לפרוורסיה גם משמעות רחבה יותר הבאה לידי ביטוי ומיוצגת בהקשרים תרבותיים (אומנות, ספרות, קולנוע וכד') ובתהליכים חברתיים. בסדנה נסקור כמה מהמודלים הפסיכואנליטיים העיקריים של הפרוורסיה, נעמוד על ביטויים במפגש הטיפולי, ותוך הצגת דוגמאות ודיון נרחיב את המבט לאופן בו את אלה מופיעים גם בהקשרי תרבות וחברה.
המקורות המצוינים להלן ישלחו למשתתפים לקריאה מקדימה ויהוו בסיס לדיון:

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו