פסיכותרפיה פסיכואנליטית – תוכנית הלימודים

מבנה התוכנית תהליך הקבלה תוכנית הלימודים לוח שנתי סגל התוכנית

שנה א'


אודות צוות התוכנית והמרצים: כאן

סמסטר א'

1. פרויד ומשנתו: מאמרים מרכזיים בהגותו של פרויד בטכניקה ובתיאוריה.
גב' שרי ציבולסקי

הקורס יתמקד בלידתה של הפסיכואנליזה, ויעקוב אחר התפתחות החשיבה התיאורטית והעבודה הקלינית של פרויד. מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וליצור דיאלוג עכשווי ורלוונטי בין מחשבותיו של פרויד לבין הפרקטיקה הפסיכואנליטית של משתתפי הקורס. נקרא את המאמרים ב"תשומת לב מרחפת באחידות", באופן הדומה להקשבה של פרויד למטופליו; ונכיר את הקשריה התרבותיים, הביוגרפיים והפוליטיים של התיאוריה הפסיכואנליטית. נקרא וינייטות של המשתתפים ונקשיב למחשבות ואסוציאציות מהקליניקה ומהתיאוריה.

2. התהוות החשיבה הפסיכואנליטית ויישומה במפגש הטיפולי.
מר קובי אבשלום

התגלית החשובה ביותר של פרויד היא קיומם של חיי נפש לא מודעים. מטרת הטיפול הפסיכואנליטי היא לאפשר למטופל להיות מודע לתכנים הלא מודעים הקיימים בנפשו ומשפיעים על חייו. נפגוש את התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית דרך שני צירים: ציר הפירוש וציר היחסים. נפגוש את ההבנה של פרויד את הפירוש ואופן פעולתו בטיפול האנליטי, ואת התפתחות החשיבה על תכני הפירוש והאופנים בהם האנליטיקאי והמטופל מייצרים את הפירוש בתיאוריה הקלייניאנית, הביוניאנית ואצל כותבים עכשויים יותר: סימינגטון, בולאס ואוגדן.

3. מלאני קליין ומשנתה: מושגי היסוד של החשיבה הקלייניאנית.
גב' הדר קמפינסקי-שוייצר

התיאוריה הקלייניאנית מבוססת על המשגות שקליין הסיקה מתוך אנליזות שקיימה לילדים צעירים ולאחר מכן גם מאנליזות במבוגרים. בקורס נתמקד בעקרונות המרכזיים שבבסיס התאוריה הקלייניאנית תוך התמקדות במושגי יסוד של התאוריה: עולם פנימי, חרדה, סימבוליזציה, פיצול והזדהות השלכתית. המושגים ילמדו ברמה ההתפתחותית וברמה הקלינית.

4. סמינר קליני.
ד"ר מיכאל שושני, ד"ר גבי מן, גב' רות קורמן

חופשת סמסטר

 

סדנה: על אתיקה.
גב' סמדר אשוח, פרופ' שי פרוגל

הטיפול הפסיכואנליטי מזמן מפגש אינטימי מאד בין המטפל למטופל שתכליתו שיפור מצבו הנפשי של המטופל. מפגש זה מעלה שאלות אתיות רבות שנוגעות הן לטיב הקשר הרצוי והן לתכלית הטיפול עצמו. מהו סוג הקרבה שמחייב הטיפול ומתי ניתן לזהות חריגה ממנו? עד כמה השקפת עולמו של המטפל נוכחת בטיפול והאם ניתן וראוי שלא תשפיע עליו? האם הצלחת הטיפול נמדדת במונחים פסיכולוגיים בלבד או גם במונחים אתיים?
בסדנא נכיר דרכי מחשבה אתיות וננסה לבחון באמצעותן סוגיות אקטואליות שנוגעות למפגש הטיפולי ולדילמות האתיות שהוא מעלה. הסדנה תהיה סדנה בינתחומית שתשלב פסיכואנליזה ופילוסופיה.

סמסטר ב'

1. פרויד ומשנתו: מאמרים מרכזיים בהגותו של פרויד בטכניקה ובתיאוריה.
מר מקסים בן אמו

הקורס מתמקד בתורתו של פרויד לאור "המפנה התיאורטי של שנות העשרים", שעיקרו כינון דחף המוות בתיאוריה ושינוי של המבנה הנפשי מהחלוקה הטופוגרפית למערך הסטרוקטוראלי. נלמד מספר טקסטים מרכזיים של פרויד, לפני ואחרי מפנה תיאורטי זה, כדי להתרשם בין היתר מהשינויים, לעיתים מרחיקי לכת, בתיאוריה ובפרקטיקה הטיפולית אצלו. על מנת להמחיש ולהנגיש את הרעיונות והתזות השונות, הלמידה תלווה בהדגמות קליניות מתוך רישומים של טיפול פסיכואנליטי של מטופלת.

2. התהוות החשיבה הפסיכואנליטית ויישומה במפגש הטיפולי (המשך).
גב' גדית אוריין

בסמסטר השני נמשיך את התהוות החשיבה הפסיכואנליטית דרך ציר היחסים הטיפוליים ותרומתם להבנת המטופל ועולמו הפנימי. נתחיל מפרנצ'י, דרך וויניקוט, קוהוט, ההתייחסותיים, ונסיים בתאוריות השדה.

3. פסיכופתולוגיה בראי הגישה הפסיכואנליטית.
ד"ר גדי בן שפר

בקורס נכיר את צורות הופעתן של פתולוגיות שונות במפגש הטיפולי, נבחן את האטיולוגיה והדינמיקה הנפשית הייחודית של כל אחת מהן ואת ההשלכות שיש להן על אופני ההקשבה וההתערבות שלנו כמטפלים בגישה פסיכואנליטית.

4. סמינר קליני. (המשך)

חופשת קיץ

 

סדנה: סיפורו של אדיפוס – המיתוס והתסביך.
מר עמנואל עמרמי, גב' דורית רינגרט, גב' מירי רוזובסקי

בסדנה נבחן את השזירה וההשלמה ההדדית של שני מופעיו העיקריים של הסיפור המיתי אודות המלך אדיפוס – ההיבט התרבותי-אמנותי וההיבט הפסיכואנליטי.
בהיבט הפסיכואנליטי, נעקוב אחר תהליך גילוי/המצאה של תסביך אדיפוס במהלך האנליזה העצמית של פרויד, בעיקר דרך בחינת חלומותיו וזיכרונותיו המוקדמים. נוכל לראות כיצד נולד רעיון החיבור בין מוטיבים מסוימים בחלומותיו של פרויד לבין המיתוס המוצג על ידי סופוקלס בטרגדיה "המלך אדיפוס".
בהקשר האמנותי-תרבותי, נתבונן במיתוס ובהקשריו מתחומי האמנות החזותית והספרות. לדוגמה, נדון בטבעו של הטקסט הטרגי ובאמצעי הביטוי האופייניים לציור העוסק בטרגדיה; נתבונן ביצירות העוסקות בעיוורון בין דורי באמנות ובספרות הקלסית והעכשווית; וכן נתבונן ונעיין ביצירות מתחומי האמנות והספרות הדנות בקונפליקט הטמון ביחסי בן/בת, אב/אם.

שנה ב'


פירוט תכני הקורסים והמרצים יימסר בהמשך

סמסטר א'

1 לידה לחיים נפשיים – היכרות עם מצבים מנטאליים ראשוניים בשילוב תצפיות  בתינוקות.

2. קריאה בכתבי ויניקוט.

3. היינץ קוהוט – מושגי יסוד בפסיכולוגית העצמי.

4. סמינר קליני. (שנתי)

חופשת סמסטר

סדנה: "על נרקיסיזם"

סמסטר ב'

1. לידה לחיים נפשיים – היכרות עם מצבים מנטאליים ראשוניים בשילוב תצפיות בתינוקות. (המשך)

2. ביון – אהבה, שנאה וידיעה.  

3. הגישה ההתייחסותית – הדדיות ואינטרסובייקטיביות במפגש הטיפולי.

4. סמינר קליני. (המשך)

חופשת קיץ

סדנה: כריסטופר בולס והזרם העצמאי.

שנה ג'


פירוט תכני הקורסים והמרצים יימסר בהמשך

סמסטר א'

1. העברה, העברה נגדית ואנאקטמנט (ביטויים בפעולה) בתהליך הטיפול – התבוננות השוואתית.

2. על חלום וחלימה העבודה הלילית של הנפש.

3. קורס בינתחומי. יעסוק בממשק שבין תחומי דעת שונים (אמנות, ספרות, פילוסופיה, קולנוע, מקרא וקבלה) עם הפסיכואנליזה.

4. סמינר קליני. (שנתי)

חופשת סמסטר

סדנה: גלגולי המיניות והאהבה.

סמסטר ב'

1. טראומה ודיסוציאציה.

2. הגוף כשפה במרחב הטיפולי.

3. פסיכואנליזה וחברה – ההקשר התרבותי/חברתי בעבודה הטיפולית.

4. סמינר קליני. (המשך)

חופשת קיץ

סדנה: ג'נדר וטראנסג'נדר

 

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו