פרטי חבר

גילה
עפר
תואר: ד"ר
הגדרה: אנליטיקאית מנחה מבוגרים
התמחות: מתבגרים ומבוגרים
נייד: 054-8016303
טלפון בקליניקה: 054-8016303
כתובת הקליניקה: מסקין 9א תל-אביב
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים: Ofer, G. (2017). a Bridge over Troubled Water: Conflicts and Reconciliation in
Groups and Society. (ed.). London: Karnac.
מאמרים:
Ofer, G. (2020). Europe on the couch in Social Dreaming Matrix. in: A
Psychoanalytic and socio-cultural exploration of a continent. Zajenskowska,A. &
Levin, U. (eds.). Routledege. pp.188-198.
Ofer, G. (2019). Response to Berman’s ‘Therapeutic semi safe space in group
analysis’. Group Analysis. 52(2): 226-229
Ofer, G. (2018). Discussion - The four modalities of the experience of others in
groups by Schermer. Group Analysis, 51(2).
Ofer, G. (2018). book review: Women Abandoned. by Anat Gur. Group, 42(2).
Ofer, G. (2017). The Personal, group and social aspects of dreaming. in: r.
Friedman and Y. Doron, Group Analysis in the Land of Milk and Honey. London:
Karnac.
עפר גילה )2017 .)לעמוד מול אמת כואבת: בדרך להשלמה ולסליחה. מארג 7 :עמ' 220-207
Ofer G. (2017). A response to Richard Billow's 'Relational Psychotherapy: An
overview: Part III: Modes of Therapeutic Leadership", September 2017. Group
Analysis, 50(3), pp. 319-325.
Ofer, G. (2016). Úzkost ve skupinové terapii s hraničními pacienty. Rev.
psychoanal. psychoter., 18(1):60-70.
Ofer, G. (2016). Personal, group and social aspects of dreams. International
Journal of Psychiatry, Psychotherapy and Psychoanalysis: 9(4). (in Russian).
Ofer, G. (2016). Anxiety in Group Therapy with Borderline Patients. (in Check)
Revue Psychoanalyticka Psychoterapie, 18(1).
Ofer, G. (2016). Gender Multiplicity in Group Analysis: Bridging Identities- Fluidity
and Fixity in Group Analysis. Group, vol. 40(2).
עפר, ג. )2015 .)המימדים האישיים הקבוצתיים והחברתיים של החלום. בתוך: פרידמן,ר. ודורון,י.
.טיפול קבוצתי אנליטי בארץ זבת חלב ודבש. הוצאת "אח" בע"מ.302-287
Ofer, G. (2015). Clinical Wisdom. in: Group Analysis, 48(4), pp:535-539.
Ofer, G. (2014). The Personal, The relational, The Group and the Social in
a Globalized World – a Perspective through working with Dreams. Group
Analysis, 47 (4).
Ofer, G. (2013). Can the Ethiopian Change His Skin, Or the Leopard His Spots?
(Jeremiah 13:23) - On Love, Hate and What’s Between Them. EFPP
Psychoanalytic Psychotherapy Review.
Ofer, G. (2013). Group Processes in the Movie, “As it is in Heaven”: Leadership
that Enhances; Leadership that Stifles. Group Analysis, 46 (3)
עפר, ג. )2012 .)סליחה ואי סליחה בטיפול הקבוצתי. מקבץ, 17(1.)
Ofer, G. (2011). Book review: Women Abandoned. In: Mikbatz, 16(2)
Ofer, G. (2011). Enemies, Love Story: Gender Differences in the Expression of
Love, Hate and Desire. In: Desire, Passion & Gender. eds. L. Navaro et al. Nova
Science publishers, Inc.
Ofer, G. (2009). Genderová multiplicita ve skupinové analýze: překlenutí identit
(proměnlivost a neměnnost ve skupinové analýze). Rev. psychoanal. psychoter.,
11(2):37-49
Ofer, G. (2009). Gender Multiplicity in Group Analysis: Bridging Identities. Revue
Psychoanalyticka Psychoterapie (Revue of Psychoanalytic psychotherapy). Vol. 10
(2)
Ofer G. (2009). Editor’s forward. Mikbatz, 14 (1)
Ofer, G. (2009). Group processes in the movie “As it is in Heaven”- leadership that
)1(enhances, and leadership that stifles. Mikbatz, 14
Ofer, G. (2008). Editor’s forward. Mikbatz, 13(1)
Ofer, G. (2008). Editor’s forward. Mikbatz, 13(2)
Ofer, G. (2007) Review: papers on eating disorders. Mikbatz, .12 (2)
Ofer, G. (2006) Editor's forward: gender, sexuality and group processes. Mikbatz,
11(2)
Ofer, G. and Mendelson, H. (2006). Role analysis of nurses working in infertility
clinics. (in Hebrew) Mikbatz, 11(2
Ofer, G.(2004) The therapist is dreaming: the effect of the therapist's dreams on the
therapeutic process. In: Anastasopoulos, .D. & Papanicolau, E. (eds.) The therapist
at work. London: Karnac Ltd
Ofer, G. (2002). Some reflections on analysts' dreams relating to their patients.
Psykoterpia, 21(1):52-59
Ofer, G. and Hadar, B., (2001). The Social Unconscious Reflected in Politics,
375-385 :)3( .Organizations and Groups. Group Analysis, 34, 3
Ofer, G. and Durban, Y. (1999). Curiosity: Reflections on its Nature and Functions.
American Journal of Psychotherapy, 53, vol.1
Biran, H. & Ofer, G., (1999). "Continuous maintenance of dead organizational
aspects as a defense against annihilation anxieties". Paper presented in the
international conference of International Society of Psychoanalytic Study of
.Organizations, Toronto, June 1999
Ofer, G. and Hadar, B., (1998). The Social Unconscious in Politics, Organizations,
)and Groups: A case of Overseas Training Course.Mikbatz, 3. (In Hebrew
Ofer, G. (1997). Book review: In a Different voice by Carol Gilligan (translated into
Hebrew).Sihot, 15,1997
Durban, Y, Lazar, R. and Ofer, G., (1993). The Cracked Container, the Containing
Crack: Chronic Illness-Its Effect on the Therapist and the Therapeutic Process. Int.
J. Psycho-Anal., 74:705-713
Ofer, G. and Rachmani, L. (1980). Identification of Ambiguous Objects in Patients
with Unilateral Hemisphere Lesions. Paper presented in the International Congress
of Psychology, Leipzig, Germany, and published in the Proceedings

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו