הכשרה פסיכואנליטית – מבנה התוכנית

תהליך הקבלה מבנה ההכשרה תוכנית הלימודים לוח שנתי לימודי המשך

 

מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו שואף לעודד רמת ידע ומיומנות גבוהים וליצור תהליך של התהוות מקצועית עבור עמיתים המעוניינים בהכשרה פסיכואנליטית ובשותפות בעשייה במכון. אנו שואפים להקנות הכשרה בעלת צביון חופשי אשר תעודד אצל הלומדים יצירתיות וחדשנות בתוך סטנדרטים של איכות.
הפעילות והלמידה במכון מתנהלות בשני מסלולים נפרדים:
מסלול אחד הנו ה"פורום " – שעוסק בלימוד בקבוצה הגדולה של כל חברי המכון ובפיתוח אושיות המכון. פורום זה נפגש אחת לחודש למספר שעות. המפגשים כוללים למידה תיאורטית וקלינית של נושאים פסיכואנליטיים כולל שילובים בינתחומיים, ודיונים ארגוניים. בחלק הארגוני אנו דנים בנושאים קבוצתיים ומקבלים החלטות עקרוניות בנושאי פעילות המכון.
לצד הפורום מתקיימים בימי חמישי ערבי סיום הכשרה (ע"פ מספר מסיימי ההכשרה באותה שנה), בהם מתקיימים דיונים על עבודות הגמר. העמיתים מחויבים להשתתף הן בפורומים והן בערבי הסיום.
מסלול שני של פעילות הוא זה של קבוצת ההכשרה הכוללת את כל העמיתים המתקבלים למכון בשנה מסויימת. חברי קבוצה זו לומדים במשותף את קורסי החובה וניפגשים כקבוצה עם הטיוטורים המלווים אותם.
במהלך השנה גם מתקיימים במכון ערבי עיון הפתוחים לקהל הרחב.

קוריקולום ההכשרה הפסיכואנליטית של המכון

אנליזה אישית
– העמיתים נדרשים להיות באנליזה אישית עם תחילת ההכשרה במכון.
אנליזה אישית תהיה מנוהלת על ידי אנליטיקאי שהוסמך במכון שמוכר על ידי המכון שלנו.
– אנליזה זו תיערך במשך לפחות ארבע שנים, מתוכן לפחות שנה אחת בתדירות של ארבע פעמים בשבוע, השאר לא פחות משלוש פעמים בשבוע.
– עמיתים שסיימו אנליזה עד 5 שנים לפני כניסתם למכון בהתאם לדרישות הנ"ל, ישובו לאנליזה עם תחילת עריכת האנליזות בשנה השנייה.
– כל מי שסיים אנליזה מעל 5 שנים מתבקש לחזור לאנליזה עם תחילת השנה הראשונה.
– בקשות חריגות יידונו כל מקרה לגופו במסגרת ועדת ההכשרה.

עריכת האנליזות וההדרכות
– כל עמית חייב לערוך שתי אנליזות: כל אחת מהן צריכה להיערך לפחות במשך שנתיים קלנדריות. אחת מהן צריכה להיערך בתדירות של ארבע פעמים בשבוע והשנייה – לא פחות משלוש פעמים בשבוע.
– כל אנליזה צריכה להיות מלווה בשעת הדרכה שבועית, שתינתן על ידי אנליטיקאי מנחה, שהוסמך במכון שמוכר על ידי המכון שלנו, כשכל אנליזה מודרכת אצל מדריך שונה. אחד המדריכים לפחות חייב להיות אנליטיקאי מנחה מטעם מכון תל אביב.
בתום השנתיים לאנליזה השנייה ועד לסיום כל דרישות ההכשרה (כולל אישור עבודת הגמר) יש להמשיך בהדרכה לפחות אחת לשבועיים על כל אנליזה, כך שכל זמן ההכשרה ועד לסיומה המלא יהיה העמית בהדרכה.
– מומלץ לעמיתים לערוך בתקופת ההכשרה אנליזה שלישית. אנליזה זו וכל אנליזה נוספת יכולה להיות מודרכת גם באופנים אחרים (כמו הדרכה קבועה מחו"ל, הדרכה נוספת על ידי אחד המדריכים הקיימים וכד'), וזאת לפחות אחת לשבועיים עד תום ההכשרה.
– העמיתים יודיעו לטיוטורים על התחלת כל אנליזה, על התחלת ההדרכה ושם המדריך.
– יש להתחיל את האנליזה הראשונה לא לפני תחילת השנה השנייה ללימודים במכון.
– ניתן להתחיל אנליזה שנייה לפחות שלושה חודשים לאחר תחילת האנליזה הראשונה, וזאת בתאום עם המדריך.

מסלול לילדים
ניתן לעבור הכשרה במסלול ילדים במקביל למסלול ההכשרה למבוגרים או לאחריו.

הסמכה לאנליטיקאי לילדים אפשרית רק לאחר סיום מסלול ההכשרה למבוגרים.
דרישות ההכשרה במסלול אנליטיקאי לילדים הן:

1. במהלך ההכשרה על המתמחה לעשות 2 אנליזות של ילדים/ מתבגרים.
2. כל אחת מהאנליזות צריכה להיות מקבוצת גיל שונה: גיל הרך, חביון, התבגרות.
3. ניתן להתחיל לערוך אנליזה בילדים החל מהשנה השנייה של ההכשרה
4. על האנליזה לארוך לפחות שנה וחצי בתדירות של לפחות 3 פעמים בשבוע
5. כל אנליזה תהיה לכל אורכה בהדרכה אישית שבועית, אצל אנליטיקאי מנחה אחר, המוכר על ידי המכון שלנו, שהוא גם אנליטיקאי של ילדים. על אחד המדריכים להיות ממכון תל אביב.
6. השתתפות בכל תכנית ההוראה הכוללת קורסים וסמינרים קליניים של מסלול ההכשרה לאנליטיקאי של ילדים ונוער.
7. עמית שבוחר באנליזה לילדים כהכשרה נוספת יידרש רק לעבודת גמר אחת שיכולה להיות על מיקרה של מבוגר או של ילד לפי בחירתו.

העמיתים מתבקשים ליידע את הטיוטור על כל שינוי שחל באנליזה ביחס להפסקת האנליזה, שינוי בתדירות, שינוי בהדרכה וכו'. כמו כן יש ליידע את הטיוטור לגבי כל שינוי ביחס לאנליזה האישית.
לימודים ועבודת גמר
– עמית המתחיל תהליך הכשרה במכון, מחויב ללמוד את התהליך במלואו, על כל קורסי החובה והבחירה, ללא קשר ללימודים במכונים אחרים.
– על כל עמית ללמוד את כל שיעורי החובה, הסמינרים הקליניים ואת שיעורי הבחירה הנדרשים בהתאם להחלטות וועדת הוראה, תוך נוכחות מסודרת ומלאה. רצוי לידע את המורה במקרה של היעדרות הכרחית.
– חלה חובת השתתפות בימי הפורום הנערכים לאורך השנה במסגרת המכון, ביום החזון ובית המדרש המתקיימים פעם בשנה.
כמו כן, יש חובת השתתפות לפחות בשישה מערבי סיום ההכשרה בכל שנת לימודים [במידה והתקיימו מעל שישה ערבים כאלה באותה שנה].

מפגשים עם הטיוטורים
– כל מחזור נפגש עם הטיוטורים שלו לפגישה בת שעתיים פעם בחודש לפני הפורום. בנוסף לכך כל עמית נפגש פעמיים בשנה לשיחה אישית עם אחד הטיוטורים. הנוכחות במפגשים אלו מחייבת ויש לידע את הטיוטורים מראש במקרה של היעדרות הכרחית.
– במהלך שנה ב העמיתים יתחלקו לקבוצות קטנות בתוך המחזור (2-5 בקבוצה) לשם חקר משותף של נושא פסיכואנליטי שיבחר על ידם. העבודה תוצג בהמשך בפני חברי המכון.
– לקראת סיום תהליך ההכשרה על העמית למסור ליו"ר ועדת הכשרה אישור מפורט על שעות ההדרכה וחוות דעת מכל אחד מהמדריכים על עבודתו האנליטית.
עבודת גמר
– לאחר סיום כל חובות ההכשרה (כולל הצגת העבודות בקבוצות הקטנות), העמית יגיש עבודת גמר המבוססת על אחת מהאנליזות. בבחירת האנליזה עליה יכתוב, על העמית לקחת בחשבון שהאנליזה תוצג בפני חברי המכון (מבחינת שיקולי סודיות).
היקף העבודה לא יעלה על 14000 מילים בגודל 12, רווח 1.5 ועם שוליים סטנדרטיים. העבודה תיקרא ותאושר על ידי שני קוראים שהם אנליטיקאים מנחים. קורא אחד הוא מטעם המכון, והקורא האחר בשלב זה יכול להיות חיצוני. אחד הקוראים יכול להיות מוצע ע"י העמית עצמו.
– במידה ולפחות אחד הקוראים יחשוב כי יש מקום לתיקונים מהותיים, תוחזר העבודה לעמית על מנת שיערוך בה את התיקונים הנדרשים. שני הקוראים צריכים לראות בעבודה ככזו העומדת בסטנדרטים המאפשרים את אישורה. העמית יקבל את סיכום חוות הדעת של הקוראים על עבודתו ויוזמן לדיון עמם. בסופו של התהליך תינתן תעודת הסמכה מטעם המכון. על העבודה להיות מוצגת בהמשך בפני המכון.
הכשרה האנליטית היא תהליך שכפי שידוע לנו תם אך אף פעם לא נשלם, ואנו מקווים כי בוגרי ההכשרה ימשיכו כנהוג עד היום להשתלב בתהליכי הלמידה בשיעורים בסדנאות ובקבוצות ההדרכה ההמשכיות.

לימודי המשך – לאחר סיום ההכשרה התיאורטית הבסיסית העמיתים מוזמנים ביוזמתם להמשיך ללמוד בקבוצות המתארגנות סביב נושאים קליניים ותיאורטיים נבחרים או במסגרת המכון.

דמי חבר במכון עומדים כיום על 2000 ₪ לשנה. עלות הלימודים המשוערת הנה כ- 5000 ₪ לשנה, ואינה כוללת את עלות ההדרכות האישיות ועלות האנליזה האישית.
מכון תל אביב מקציב שתי מלגות בשנה לצורך תמיכה בעמיתים שהתקבלו ואשר מתקשים במימון כל הוצאות הלימודים.

 

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו