הכשרה פסיכואנליטית – מבנה התוכנית

תהליך הקבלה מבנה ההכשרה תוכנית הלימודים לוח שנתי לימודי המשך

 

מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו שואף לעודד רמת ידע ומיומנות גבוהים וליצור תהליך של התהוות מקצועית עבור עמיתים המעוניינים בהכשרה פסיכואנליטית ובשותפות בעשייה במכון. אנו שואפים להקנות הכשרה בעלת צביון חופשי אשר תעודד אצל הלומדים יצירתיות וחדשנות בתוך סטנדרטים של איכות.
הפעילות והלמידה במכון מתנהלות בשני מסלולים נפרדים:
מסלול אחד הנו ה"פורום " – שעוסק בלימוד בקבוצה הגדולה של כל חברי המכון ובפיתוח אושיות המכון. פורום זה נפגש אחת לחודש למספר שעות. המפגשים כוללים למידה תיאורטית וקלינית של נושאים פסיכואנליטיים כולל שילובים בינתחומיים, ודיונים ארגוניים. בחלק הארגוני אנו דנים בנושאים קבוצתיים ומקבלים החלטות עקרוניות בנושאי פעילות המכון.
לצד הפורום מתקיימים בימי חמישי ערבי סיום הכשרה (ע"פ מספר מסיימי ההכשרה באותה שנה), בהם מתקיימים דיונים על עבודות הגמר. העמיתים מחויבים להשתתף הן בפורומים והן בערבי הסיום.
מסלול שני של פעילות הוא זה של קבוצת ההכשרה הכוללת את כל העמיתים המתקבלים למכון בשנה מסויימת. חברי קבוצה זו לומדים במשותף את קורסי החובה וניפגשים כקבוצה עם הטיוטורים המלווים אותם.
במהלך השנה גם מתקיימים במכון ערבי עיון הפתוחים לקהל הרחב.

קוריקולום ההכשרה הפסיכואנליטית של המכון

אנליזה אישית – העמיתים נדרשים להיות באנליזה אישית עם תחילת ההכשרה במכון אצל אנליטיקאי מוכר על ידי המכון. האנליזה האישית תימשך לפחות 4 שנים, מתוכן לפחות שנה אחת בתכיפות של 4 פעמים בשבוע, השאר לא פחות משלוש פעמים בשבוע.
עמיתים שסיימו אנליזה בהתאם לדרישות הנ"ל לפני פנייתם למכון, מוזמנים לפנות ליו"ר ועדת הכשרה על מנת לשקול חזרתם למסגרת אנליטית עם התחלת עריכת האנליזות.

עריכת אנליזות והדרכות – החל מהשנה השנייה יחלו העמיתים לערוך אנליזות בליווי הדרכה. נדרשות בהכשרה שתי אנליזות שכל אחת תימשך שנתיים לפחות. אחת מהאנליזות תהייה בתדירות של ארבע פעמים בשבוע, והאחרת לא פחות משלוש (ראה פירוט במזכר דרישות ההכשרה).
כל אנליזה תהייה מלווה בשעת הדרכה שבועית אצל מדריך שונה. על המדריך להיות אנליטיקאי מנחה שהוסמך במכון המוכר על ידינו. אנליזה אחת לפחות חייבת להיות מודרכת על ידי אנליטיקאי מנחה מטעם מכון תל אביב.
בתום השנתיים לאנליזה השנייה ועד לסיום כל דרישות ההכשרה (כולל אישור עבודת הגמר) יש להמשיך בהדרכה לפחות אחת לשבועיים על כל אנליזה, כך שכל זמן ההכשרה ועד לסיומה המלא יהיה העמית בהדרכה.
הדרכה קבוצתית תינתן במסגרת סמינרים קליניים הנמשכים לאורך כל שנות ההכשרה. ההדרכות תתבצענה על ידי אנליטיקאים מנחים בלבד.
מומלץ לעמיתים לערוך בתקופת ההכשרה אנליזה שלישית. אנליזה זו וכל אנליזה נוספת יכולה להיות מודרכת גם באופנים אחרים (כמו הדרכה קבועה מחו"ל, הדרכה נוספת על ידי אחד המדריכים הקיימים וכד'), וזאת לפחות אחת לשבועיים עד תום ההכשרה.
מסלול ילדים
ניתן לעבור הכשרה במסלול ילדים במקביל למסלול ההכשרה למבוגרים או לאחריו.
הסמכה לאנליטיקאי לילדים אפשרית רק לאחר סיום מסלול ההכשרה למבוגרים.
דרישות ההכשרה במסלול אנליטיקאי לילדים הן:
2 אנליזות של ילדים או נוער כל אחת למשך שנה לפחות.
כל אנליזה תהיה בהדרכה אישית שבועית, אצל מדריך אישי אחר. המדריך יהיה אנליטיקאי מנחה לאנליזה לילדים ונוער, המוכר על ידי המכון שלנו.
השתתפות בכל תכנית ההוראה הכוללת קורסים וסמינרים קליניים של מסלול ההכשרה לאנליטיקאי של ילדים ונוער.
עמית שבוחר באנליזה לילדים כהכשרה נוספת יידרש רק לעבודת גמר אחת שיכולה להיות על מיקרה של מבוגר או של ילד לפי בחירתו.

טיוטורים – כל קבוצת הכשרה מלווה על ידי שני טיוטורים אשר נפגשים עם העמיתים בקביעות הן בפורום קבוצתי אחת לחודש והן לפגישות אישיות פעמיים בשנה. חובה להגיע למפגשים הקבוצתיים והפרטניים.
העמיתים יודיעו לטיוטורים על התחלת כל אנליזה, על התחלת ההדרכה ושם המדריך, וכן על כל שינוי באנליזה האישית.

תכנית אקדמית – התכנית משתרעת על תקופה של ארבע שנים וכוללת קורסי חובה, סמינרים קליניים, קורסי ליבה בגישות פסיכואנליטיות מרכזיות וקורסי בחירה בנושאים פסיכואנליטיים, ובינתחומיים. בנוסף, במהלך כל שנות ההכשרה מתקיימות סדנאות בחירה בנושאים פסיכואנליטים ובינתחומיים מגוונים, עם מנחים מהארץ ומחו"ל בנושאים תיאורטיים וקליניים מרכזיים (ראה פירוט בתוכנית הלימודים).

קבוצות למידה עצמאיות – קבוצת ההכשרה מתחלקת לקבוצות לימוד עצמאיות של 2-5 חברים. כל קבוצה כזו בוחרת לעצמה נושא ללימוד עצמי במשך שנות ההכשרה ויכולה להעזר באנשי מקצוע כראות עיניה ללימוד זה. כל קבוצה תסכם בכתב את עבודתה והמאמר המשותף יוצג בפני חברי המכון .

עבודת גמר – בסוף תהליך ההכשרה על כל עמית להגיש עבודת גמר המבוססת על אחת האנליזות שערך. העבודה תוצג בפני חברי המכון.
לימודי המשך – לאחר סיום ההכשרה התיאורטית הבסיסית העמיתים מוזמנים ביוזמתם להמשיך ללמוד בקבוצות המתארגנות סביב נושאים קליניים ותיאורטיים נבחרים או במסגרת המכון.

דמי חבר במכון עומדים כיום על 2000 ₪ לשנה. עלות הלימודים המשוערת הנה כ- 5000 ₪ לשנה, ואינה כוללת את עלות ההדרכות האישיות ועלות האנליזה האישית.
מכון תל אביב מקציב שתי מלגות בשנה לצורך תמיכה בעמיתים שהתקבלו ואשר מתקשים במימון כל הוצאות הלימודים.

 

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו