הכשרה פסיכואנליטית – מבנה הההכשרה

תהליך הקבלה מבנה ההכשרה תוכנית הלימודים לוח שנתי לימודי המשך

 

רקע כללי

מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו מעודד רמת ידע ומיומנות גבוהה, בהכשרה מקצועית בעלת צביון חופשי, השואפת לעודד אצל הלומדים יצירתיות וחדשנות. המכון מציע לעמיתים המעוניינים בהכשרה פסיכואנליטית תהליך התהוות מקצועי ושותפות בעשייה במכון.

תכנית ההכשרה נמשכת לפחות ארבע שנים, ומקנה ידע נרחב ומעמיק בגישות הפסיכואנליטיות הקלאסיות ובהתפתחויות שלהן עד היום. התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי ליבה, סמינרים קליניים המלווים באופן הדוק את האנליזות של ההכשרה, וסדנאות בחירה בנושאים פסיכואנליטיים ובינתחומיים מגוונים, עם מנחים מהארץ ומחו"ל.

בשנה הראשונה מתקיים סמינר התהוות שבועי, שמנחה פסיכואנליטיקאי בעל ניסיון בהנחיית קבוצות (מה שמאפשר התהוות של קבוצת הכשרה כקבוצת למידה שמלווה את הלומד במהלך כל הכשרתו). בנוסף, ובמשך כל ארבע שנות הלימודים, מתקיימים מפגשים חודשיים של קבוצת ההכשרה עם שני טיוטורים – פסיכואנליטיקאים מהמכון שחונכים ומלווים את העמיתים.

מעבר לכך, התכנית מציעה ללמוד עם אנליטיקאים מחו"ל; להשתתף באופן פעיל בחיי המכון, ואף להיבחר במהלך ההכשרה לוועדות המנהלות את חיי המכון; ללמוד עם עמיתים משנות הכשרה שונות; להכיר את עבודתם של חברי המכון הבינתחומיים; ולפעול במסגרת הוועדה החברתית בהוראה והדרכה בקליניקות הציבוריות שמקיים המכון בבתי חולים ובהתנדבות במסגרות העוסקות בטיפול באוכלוסיות מוחלשות.

בתום ההכשרה יכולים העמיתים להמשיך ללמוד בסמינרים מגוונים לבחירתם.

מסלולי הלימודים

הלימודים במכון מתנהלים בשני מסלולים משלימים:
הפורום:
מסגרת למידה בקבוצה הגדולה של כל חברי המכון.
הפורום נפגש אחת לחודש, בימי שלישי, לכמה שעות. המפגשים כוללים למידה תיאורטית וקלינית של נושאים פסיכואנליטיים. עמיתים ואורחים מחוץ למכון מציגים בפורום את עבודותיהם ומעלים לדיון נושאים הקשורים במהותה של הפסיכואנליזה. בפורום נדונים גם שילובים בינתחומיים, ומתקיימים בו דיונים בנושאים ארגוניים שמוקדשים לפיתוח אושיות המכון, כולל קבלת החלטות עקרוניות בנושאים הנוגעים לפעילות המכון. ההשתתפות בערבי הפורום היא חובה.

קבוצת ההכשרה:
מסגרת למידה הכוללת את העמיתים המתקבלים למכון בשנה מסוימת.
חברי הקבוצה לומדים במשותף את קורסי החובה ונפגשים אחת לחודש כקבוצה עם הטיוטורים שמלווים אותם.

מסגרות למידה נוספות

ערבי סיום הכשרה:
אלה ערבים שבהם מציגים מסיימי ההכשרה באותה שנה את עבודות הגמר שלהם, ועליהן מתנהל דיון. ערבי סיום ההכשרה נערכים בימי חמישי, ועמיתים הנמצאים במהלך ההכשרה מחויבים להשתתף לפחות בארבעה ערבי סיום בשנה.

כנסים וערבי עיון:
המכון מקיים מדי שנה כנס מקצועי שנמשך יומיים, ובנוסף יום חזון שבו דנים בחיי המכון, בעניינים ארגוניים ובעתיד המכון. במסגרת יום החזון מתקיים בית מדרש בו מוצגות העבודות התאורטיות שנעשות בקבוצות הקטנות.ההשתתפות בבית המדרש וביום החזון היא חובה.

במהלך השנה מתקיימים במכון גם ערבי עיון והרצאות הפתוחים לקהל הרחב.

חובות הלימודים

עמית המתחיל תהליך הכשרה במכון מחויב להשלים את התהליך במלואו ללא קשר ללימודים במכונים אחרים.
העמית מחויב ללמוד את כל שיעורי החובה, הסמינרים הקליניים ושיעורי הבחירה הנדרשים בהתאם להחלטות וועדת הוראה, תוך נוכחות מסודרת ומלאה. במקרה של היעדרות הכרחית, רצוי לידע מראש את המורה.

במהלך שנה ב' או ג' העמיתים מתחלקים לקבוצות קטנות בתוך מחזור ההכשרה (5-2 בקבוצה) לשם חקר משותף של נושא פסיכואנליטי שייבחר על ידם. העבודה תוצג בהמשך בפני חברי המכון, במסגרת "בית מדרש".
הנחיות לעבודת "בית מדרש" (קישור לפ.ד.ף)

מפגשים עם טיוטורים:
כל מחזור נפגש עם הטיוטורים שלו פעם בחודש במהלך ארבע שנות ההכשרה, לפגישה בת שעה וחצי, לפני מפגש הפורום. בנוסף, כל עמית נפגש פעמיים בשנה לשיחה אישית עם אחד מהטיוטורים. הנוכחות במפגשים אלו מחייבת. במקרה של היעדרות הכרחית יש לידע מראש את הטיוטור.

אנליזה אישית:

 • כל עמית נדרש להיות באנליזה אישית עם תחילת ההכשרה במכון. האנליזה האישית תהיה מנוהלת על ידי אנליטיקאי שהוסמך במכון המוכר על ידי מכון תל אביב.
 • האנליזה האישית תיערך במשך לפחות ארבע שנים, מתוכן לפחות שנה אחת בתדירות של ארבע פעמים בשבוע, והשאר לא פחות משלוש פעמים בשבוע.
 • עמיתים שסיימו אנליזה, בהתאם לדרישות הנ"ל, עד חמש שנים לפני הצטרפותם למכון, ישובו לאנליזה בשנה השנייה ללימודים עם תחילת עריכת האנליזות.
 • מי שסיים אנליזה מעל חמש שנים לפני תחילת הלימודים במכון מתבקש לחזור לאנליזה עם תחילת השנה הראשונה.
 • בקשות חריגות יידונו – כל מקרה לגופו – במסגרת ועדת ההכשרה.

עריכת אנליזות והדרכות:

 • כל עמית חייב לערוך במהלך שנות ההכשרה שתי אנליזות – כל אחת מהן צריכה להימשך לפחות במשך שנתיים קלנדריות. אחת מהאנליזות בתדירות של ארבע פעמים בשבוע; והשנייה – לא פחות משלוש פעמים בשבוע.
 • את האנליזה הראשונה אין להתחיל לפני תחילת השנה השנייה ללימודים במכון.
 • את האנליזה השנייה יש להתחיל לפחות שלושה חודשים לאחר תחילת האנליזה הראשונה,  וזאת בתאום עם המדריך (ראו בסעיף הבא).
 • כל אנליזה צריכה להיות מלווה בשעת הדרכה שבועית, שתינתן על ידי אנליטיקאי-מנחה, שהוסמך במכון המוכר על ידי מכון תל אביב. כל אנליזה תודרך אצל מדריך אחר, ולפחות אחד מהמדריכים יהיה אנליטיקאי-מנחה מטעם מכון תל אביב. רשימת אנליטיקאים מנחים בקישור זה (פ.ד.ף)
 • ההדרכה על האנליזה השנייה יכולה להתקיים במתכונת של הדרכה מרחוק (בזום או בטלפון)  שישולבו בה מפגשים פנים אל פנים על פי הצורך שיזהו המדריך והעמית.
 • בתום השנתיים של האנליזה השנייה, ועד לסיום כל דרישות ההכשרה (כולל אישור עבודת הגמר), יש להמשיך בהדרכה לפחות אחת לשבועיים על כל אנליזה. כלומר, העמית יהיה בהדרכה כל זמן ההכשרה עד לסיומה המלא.
 • מומלץ לעמיתים לערוך בתקופת ההכשרה אנליזה שלישית. אנליזה זו (וכל אנליזה נוספת) יכולה להיות מודרכת גם באופנים אחרים (כמו הדרכה קבועה מחו"ל, הדרכה נוספת על ידי אחד המדריכים הקיימים וכד'), וזאת לפחות אחת לשבועיים עד תום ההכשרה.
 • העמית מתבקש להודיע לטיוטור על כל תחילת אנליזה, תחילת הדרכה ושם המדריך; וכמו כן ליידע את הטיוטור על כל שינוי שחל באנליזות – הפסקת אנליזה, שינוי תדירות, שינוי הדרכה וכו'; כך גם ביחס לאנליזה האישית.
 • לקראת סיום תהליך ההכשרה על העמית למסור ליו"ר ועדת הכשרה חוות דעת מכל אחד מהמדריכים על עבודתו האנליטית ואישור מפורט על שעות ההדרכה.
 • במידה והעמית עובר הכשרה במסלול ילדים, במקביל למסלול הכשרה למבוגרים, יישמר מרווח של שלושה חודשים לפחות בין תחילת כל אנליזה ואנליזה – בין אם במבוגר או בילד.

עבודת גמר:
לאחר סיום כל חובות ההכשרה יגיש העמית עבודת גמר המבוססת על אחת מהאנליזות שערך. העבודה תיקרא אנונימית על ידי שני קוראים שהם אנליטיקאים מנחים – קורא אחד מטעם המכון, וקורא שני, בשלב זה, יכול להיות חיצוני.
שני הקוראים צריכים לראות את העבודה ככזו העומדת בסטנדרטים המאפשרים את אישורה. העמית יקבל את סיכום חוות הדעת של הקוראים על עבודתו ויוזמן לדיון עמם. במידה ולפחות אחד מהקוראים יחשוב כי יש מקום לתיקונים מהותיים, תוחזר העבודה לעמית על מנת שיערוך בה את התיקונים הנדרשים.
בבחירת האנליזה שעליה יכתוב, על העמית לקחת בחשבון שהאנליזה תוצג בפני חברי המכון (מבחינת שיקולי סודיות).
היקף העבודה לא יעלה על 14,000 מילים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית).
הדפסה בפונט בגודל 12, רווח 1.5 שורות, עם שוליים סטנדרטיים.
העבודה תוגש בחמישה עותקים ליו"ר ועדת הכשרה כך שארבעה עותקים ישארו אנונימיים.

תעודת הסמכה:
לאחר סיום כל חובותיו, כולל עבודת הגמר, תינתן לעמית תעודת הסמכה מטעם המכון.

פסיכואנליטיקאי מנחה

התקופה המינימלית הנדרשת מאז היות פסיכואנליטיקאי (מיום ההודעה של יו"ר ועדת הכשרה על כך למכון) ועד היות פסיכואנליטיקאי מנחה, היא לפחות 3 שנים.
במהלך זמן זה יש לעשות 2 אנליזות חדשות (שמתחילות לאחר היות פסיכואנליטיקאי). משך כל אחת צריך להיות שנתיים לפחות.

הדרכה
יש להיות בהדרכה על כל אחת מהאנליזות האלה, לפחות פעם בשבועיים. אחת מההדרכות צריכה להיות אצל פסיכואנליטיקאי מנחה; והשנייה יכולה להיות ב-peer supervision (הדרכת עמיתים).
כאשר ההדרכה היא אצל פסיכואנליטיקאי מנחה, היא צריכה להיות, כאמור, לפחות פעם בשבועיים.
כאשר ההדרכה היא ב-peer, מדובר על שני פסיכואנליטיקאים בלבד, ולא על קבוצה. העמית להדרכה יהיה גם הוא במסלול לקראת פסיכואנליטיקאי מנחה, או שהוא כבר פסיכואנליטיקאי מנחה.
במקרה של הדרכת עמיתים, פגישת ההדרכה תהיה כל שבוע, כך שכל אחד מהמשתתפים מציג פעם בשבועיים, ומדריך פעם בשבועיים.

 • לפני התחלת התהליך יש ליידע את אירית טלר (irithaler@gmail.com) האחראית על נושא פסיכואנליטיקאי מנחה מטעם ועדת ההכשרה.

מסלול לילדים

תכנית ההכשרה בפסיכואנליזה לילדים מאפשרת להתמחות בפסיכואנליזה של הילד והמתבגר בנוסף לפסיכואנליזה למבוגרים. לימודי פסיכואנליזה לילדים משולבים בלימודים במסלול הרגיל למבוגרים ונדרשת לפחות שנת הכשרה נוספת על מנת להשלים גם את תכנית הילדים. התוכנית כוללת קורסי ליבה וסמינרים קליניים בתחום הפסיכואנליזה של הילד.

דרישות ההכשרה במסלול אנליטיקאי לילדים:

 • השתתפות בכל תכנית ההוראה הכוללת קורסים וסמינרים קליניים של מסלול ההכשרה לאנליטיקאי של ילדים ונוער.
 • השתתפות בסמינר קליני למטפלים בילדים במשך 4 סמסטרים  (יש סמינר כזה באחד הסמסטרים בכל שנת לימודים).
 • במהלך ההכשרה על המתמחה לעשות 2 אנליזות של ילדים / מתבגרים. ניתן להתחיל לערוך אנליזה בילדים החל מהשנה השנייה של ההכשרה. כל אחת מהאנליזות צריכה להיות מקבוצת גיל שונה: הגיל הרך, חביון, התבגרות. על האנליזה להימשך לפחות שנה וחצי בתדירות של לפחות 3 פעמים בשבוע.
 • כל אנליזה תלווה לכל אורכה בהדרכה אישית שבועית, אצל אנליטיקאי מנחה אחר, המוכר על ידי מכון תל אביב, שהוא גם אנליטיקאי של ילדים. על אחד המדריכים להיות ממכון תל אביב.
 • רשימת האנליטיקאים המנחים בקישור זה (פ.ד.ף)
 • עמית שבוחר באנליזה לילדים כהכשרה נוספת, יידרש רק לעבודת גמר אחת שיכולה להיות על מקרה של מבוגר או של ילד לפי בחירתו.

לימודי המשך

לאחר סיום ההכשרה התיאורטית הבסיסית, המכון מציע תכנית קורסים וסמינרים עם פסיכואנליטיקאים בעלי שם בינלאומי. העמיתים מוזמנים להמשיך ללמוד גם בקבוצות המתארגנות סביב נושאים קליניים ותיאורטיים נבחרים או במסגרת לימודי ההמשך במכון.

הכשרה האנליטית היא, כידוע, תהליך שאינו נשלם, ואנו מקווים כי בוגרי ההכשרה ימשיכו, כנהוג, להשתלב בתהליכי הלמידה, בקורסי הבחירה, בסמינרים, בקבוצות ההדרכה ההמשכיות, ויקחו חלק פעיל בחיי המכון.

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו